Dibaa Biiftuu Haqaa Irraa Dhiyaadhaa

Dibaa

Hin aaru; hin laboobu
Hin qabbanaahu; hin labu
Hin seequ; hin xaxxaaxahu
Labee hin fagaatu; hin taahu
Hin ifu; hin dukkanaahu
Hin boba’u; hin qabbanaahu

Gubaatu gubaan wal kipha
Gubaatu gubuuf wal supha
Jiraatu akka du’aa ripha
Qaanqee xuuxee daaraa copha

Ukkaamamees ifa kennuuf carraa dhabu
Ni qabsaa’a abdii kutee qabsoon dhaabu
Qaanqee biifee faffaca’ee hin dhumu
Labooba baasee ifa kennee hin dhaamu

Hin mul’atu ifee hin ibsu; akka abiddaa
Giimii riphee ciisu, dibaadha barbada!
Boru bobeessuuf har’a of guba
Boru daaressuuf har’a agaba

Giimii boru nyaachuuf har’a agabu
Gubaa booree boruuf of adabu
Isa boru bobeessuuf har’a of gubu
DIBAA, abidda kaayyoo qabu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *