Waa’ee 5G fi akkaataa 5g itti argattan waan beekuu qabdan hunda

Dhaloonni itti aanu kan wireless standard akka jiru dhageessanii jirtu ta’a. Istaandardiin kun 5G jedhamuun kan beekamu yoo ta’u, bakka fedhetti yoo argamnu saffisa waan guyyaa guyyaan hojjennu baayyee fooyyessa jedhamee eegama. Dhaabbileen oomishtummaa hojjettootaa dabaluu, muuxannoo daldala moobaayilaa fooyya’aa fi guddina biroo hedduu irraa kan ka’e gara 5Gtti ol guddisuun faayidaa guddaa argachuu danda’u.

5G Jechuun Maali?

5G meeshaalee moobaayilaa akka kompiitara laptop, taableetii fi bilbila ismaartiif oolu dhaloota shanaffaa ta’a. Dhugaa dubbachuuf “G” 5G keessatti argamu “dhaloota” jechuudha. Har’a baay’een keenya 4G fayyadamna. Yeroo jalqabaaf 4Gn bakka sana rukutu saffisa faayiloota buufachuu fi viidiyoo tamsaasuu dandeessan dinqisiifachuu dandeessu.

Yoo saffisaan wayya ta’e, 5G jaallachuu qabda jechuudha. Saffisa hanga giigaabit (Gbps) sekondii tokkotti ni kenna jedhamee eegama – saffisa sadarkaa 4G irraa gara dachaa 40 saffisa.

5G Maal Dhiyeessa?

Fakkeenyaaf, faayilli giigaabaayitii lamaa (GB) qabu tokko qunnamtii 4G’n buufachuuf gara daqiiqaa sagal yoo fudhate, faayila walfakkaatu 5G’n sekondii muraasa keessatti buufachuu dandeessa.

4G naannoo tokko tokko keessatti barbaachisummaa qunnamtii wayaa malee ykn broodbaandii wayaa malee furuus, 5Gn dhaabbilee daldalaaf interneetii seelotaa humna dhaabbataa ta’e ni kenna. Cimina kanaan dhaabbileen waajjira keessattis ta’e hojjettoota fagoo jiraniif 5G akka teeknooloojii interneetii isaanii isa jalqabaatti fayyadamuu danda’u.

Dhumarrattis 5G uwwisa fooyya’aa ni kenna. Sababa akkaataa teknooloojiin 5G itti hojjetu irraa kan ka’e fayyadamtoonni moobaayilaa naanno xiqqaa ta’e mudachuu qabu. Sun hojjettoota gurgurtaa, hojjettoota dirree fi hojjettoota biroo fageenya irraa hojjetaniif faayidaa guddaa qaba.

5G Akkaataa Hojjennu Akkamitti Jijjiirama?

Hundee isaa irratti, 5G akkaataa ati yeroo hunda daldala itti gaggeessitu ni fooyyessa. Tapha jijjiiru guddaan kanuma

5G bu’uura appii mobaayilaa baayyee walxaxaa ta’e irratti hojjechuuf kan gargaaru yoo ta’u, bu’aa networkii ammaa dachaa 10 ta’e dhiyeessa. Appilikeeshiniiwwan moobaayilaa yeroo qabatamaa keessatti kuusaa duumessaa argachuu, hojii babal’ate fi qabeenya daldalaa gatii guddaa qabu biroo waliin walitti makamuu ni dhiyeessu.

Dhaabbileen bilbila konfiraansii konfiraansii viidiyoo tamsaasaniin bakka buusuun sagalee ykn viidiyoo duubatti hafummaa hin qabnes ni danda’u. Qulqullinni miidiyaa olaanaa dhaabbileen karaa viidiyoo kallattiin akkasumas maamiltoota waliin akka bobba’an kan taasisu yoo ta’u, kunis walqunnamtii dhuunfaa kan taasisu yoo ta’u, amanamummaa maqaa daldalaa (brand) guddisuudha.

Dandeettiin tiraafikaa 5G’n babal’ate Intarneetii Wantootaa (IoT)’f waltajjii mudaa hin qabne kan akka konkolaattota walitti hidhaman fi meeshaalee fayyadamtootaaf uffataman kan dhiyeessu yoo ta’u, dhuma irratti ibsaa tiraafikaa fi ibsaa daandii “magaalota ismaartii” keessatti to’achuu danda’a.

5G yoon fayyadamuu barbaade bilbila haaraa na barbaachisa?

Eeyyee, networkii fayyadamuu yoo barbaaddan bilbila ismaartii haaraa 5G deeggaru argachuu qabdu. Fakkeenyaaf, bilbiloonni ismaartii Snapdragon 5G Mobile Platforms tiin hojjetan 5G waliin kan walsimudha.

5G kan hojechuu danda’an bilbila bareeda

Bilbiloonni harkaa haaraan 5G deeggaruuf qophaa’an hedduun kan jiran yoo ta’u, dhaabbileen geejjibaa hedduun addunyaa guutuutti neetworkii waayirii malee 5G deeggaru. Yeroon 5G babal’isuu akkuma itti fufetti, teknooloojiin 5G fi meeshaaleen 5G waliin walsimu caalaatti ijoo ta’aa waan jiraniif, bilbiloota ismaartii fi maallaqa carrier hedduun ni argamu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *