Joobira uumaman hedduu nama ajaa’ibsiisu keessaa isa tokko.

Joobiraa Uumamaa

Joobira

Joobirri uumama hedduu nama ajaa’ibsiisu keessaa isa tokko.
Uumama Joobiraa keessaa amaloota jajjaboo barnoota namaaf kennan muraasa waliin haa laallu:
1 Dandeettii arguu
Uumama dachee kanarraa keessaa kallattiidhaan aduu ilaaluufi kallattii aduutti balali’uu kan danda’u Joobira qofa. Dandeettiin arguusaa kan
dhala namaa harka saddeet caala. Fageenya kiiloomeetira 5 hanga 7 tti waan adamsuu barbaadu adda baafachuu danda’a.

2 Joobirri qofaa isaa balali’a
Uumamni Joobira caalaa olfagaatee balali’uu danda’u hin jiru. Bokkaa dheessuuf dahoo itti baqatu yoo dhabe qilleensa addaan kuteetu duumessa gararraatti ol baha; bokkaa gararraatti baheetu bokkaafi uumama bokkaan reebu daawwata.
3 Joobirri raqa hin nyaatu
Waa nyaachuuf ulaagaan isaa waanti nyaatamu sun lubbuu qabaachuu isaati.Hagamuu yoo beela’e raqa hin nyaatu
4 Hanqaaquu buusuun dura man’ee ijaarrata
Man’een inni ijaarratu sadarkaa afur qaba.Karaa keessaa gogaa Illeessaa lallafaafi daran hoo’u kaawwata. Itti aansee baala babal’aa naqata . Sadaffaarra citaa naqa.Dhumarratti qoraattii jajjabaa irra naqa. Man’ee akkanaa erga ijaareen booda Hanqaaquu lama keessatti buusa. Hanga ilmaansaa of danda’anitti adamsee isaan soora.

5 Joobirri of haaromsa
Joobirri hanga waggaa 70 jiraachuu danda’a. Walakkaa umuriisaa naannoo waggaa 35tti rakkoon dullumaa isa qabata. Huuruun isaa maramee dacha’uun nyaata nyaachuufii dida. Qeensi isaa guddachuun akka inni barbaadetti waan adamsu qabuufii dida. Koochoon isaa itti ulfaatee balali’uu dadhaba. Gaafa kana of haaromsuuf Joobiroora kaan irraa adda bahee kophaatti godoo ijaarrata. Sana booda huuruusaa dhagaatti rigee ofirraa caccabsa. Amma homaa nyaachuu waan hin dandeenyeef tisiisa madaasaa nyaachuu dhufte qofa soorata. Yeroo muraasa booda huuruun isaa Kun ni biqilaaf . Huuruu biqile kanaan qeensasaa dulloome bubuqqisee gata. Qeensi isaa erga biqileefii booda, fincaa’aa bishaaniin jala seenee koochoosaa bishaaniin laaffsee qeensaan ofirraa bubuqqisee gata. Amma qullaa waan jiruuf adamoo hin deemu. Guyyaa afurramaaf fincaa’aa sana deddeebi’ee dhiqata.
Isa booda koochoon isaa ni biqilaaf; amma haara’eera, saffisa fedheen akka fedgetti balali’ee adamsa. Joobirri akkanaan umurii waggaa 35 ofiif dabala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *