Baatiriin Bilbila Keessanii yeroo dheeraaf akka turu karaa itti gochuu Dandeessan

Baatiriin lithium-ion bilbila Android keessan keessa jiru umurii daangeffame qaba. Marsaan chaarjii-discharge hunduu dandeettii isaa xiqqoo gadi buusa (sababni isaas chaarjiin litiyeemii naannoo baatirii ziip godhu walnyaatinsa keemikaalaatiin waan baduuf).

Garmalee ho’isuu fi garmalee chaarjii gochuun adeemsa kana saffisiisuu danda’a. Garuu dhumarratti, marsaan chaarjii jiru hundi ni dhumata. Akkasumas baatiriin kana booda chaarjii harkisuu ykn kuusuu hin danda’u.

Ittisuun kan hin danda’amne ta’us, baatirii Andirooyidii keessanii yeroo dheeraaf fayyaa ta’ee akka turu gochuuf manca’iinsa isaa hordofuu dandeessu. Yookiin, bilbilli Android keessan umurii baatirii gaarii hin taane yoo qabaate, yeroo hunda fayyaa baatirii bilbilaa ilaaluun tarkaanfii rakkoo furuu gaarii dha. Android (by default) sakatta’iinsa akkasii of keessaa hin qabu, haa ta’u malee.

Baatirii bilbila Android keessanii adda baasuuf furmaata salphaa baay’eedha. Umurii baatirii qorachuuf koodii bilbilaa punch gochuu dandeessa (karaa XDADevelopers). Akkasumas, ilaalcha waliigalaa amanamaa fi bal’aa ta’eef appii qaama sadaffaa fayyadamuu dandeessu. Tokkoon tokkoon isaaniif qajeelfamni bal’aan kunooti.👇

Akkaataa fayyaa baatirii bilbila Android keessanii dial code dhaan ilaaluu dandeessan

Gara Google Play Store osoo hin deemin dura, koodii menu qorannoo Android bilbiluuf yaalaa, kunis (ibsa biroo keessaa) odeeffannoo baatirii of keessaa qaba. Warri bilbila hojjetan baay’een isaanii fayyadamtoota menu keessaa cufu, yeroo inni dhaqqabamullee qorannoon baatirii barbaachisaa ta’e argamuu dhiisuu danda’a.

 1. Appii dialer banachuun koodii armaan gadii kana punch godhaa: **#4636##*.
 2. Akkuma furtuu * tuqxanitti, menu Android Testing jedhu mul’achuu qaba.
 3. Yoo Battery Information menu keessatti argitan, haala fayyaa baatirii keessanii ilaaluuf tuqaa.

Bilbiloota hedduudhaaf koodii bilbiluun homaa deebisuu dhiisuu danda’a. Haala sana keessatti appii baatirii buufachuu qabdu.

Yoo bilbila Samsung qabaattan appiin Samsung Members agarsiiftuu fayyaa baatirii (karaa Samsung) qaba.

 1. Samsung Members yoo duraan hin qabne ta’e buufadhaa banadhaa.
 2. Gargaarsa Argadhu > Kunuunsa bilbilaa > Sakatta’iinsa walqunnamtii > Baatirii jedhutti deemi.
 3. Appichi Life cinatti fayyaan baatirii gaarii ykn gadhee ta’uu agarsiisa.

Akkaataa app fayyadamnee fayyaa baatirii bilbila Android keessanii ilaaluu dandeenyu

Battery 🔋 Guru jedhama Appiin kun 👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paget96.batteryguru

Akkasumas xiinxala sirrii fi ulfaataa ta’eef appii qaama sadaffaa yaalu dandeessu. Battery Guru gorsina. Istaatistiksii chaarjii-dischaarjii bal’aa kan maddisiisu yoo ta’u, itti fayyadama guyyaa guyyaa irratti hundaa’uun dandeettii baatirii gabaasa. Dabalataan, meeshaalee bilbila harkaa lama qabanis qorachuu danda’a (karaa Paget96).

 1. Appii Battery Guru jedhu buufadhaatii banadhaa.
 2. Appiin kun tokkoon tokkoon feature irratti seensa gabaabaa ta’een setup saffisaa keessa isin geessuudha.
 3. Isaan keessa deemuuf button xiyyaa tuquun.
 4. Appicha gara dhumaatti akka safartu si gaafachuu danda’a. Yoo bilbilli keessan chaarjii ta’e irraa hiikaa, akkasumas button Calibrate kan lola’aa jiru tuqi.
 5. Gara caancala fayyaa baatirii utaaluuf mallattoo gaachana barbaadaa tuqaa.
 6. Barri magariisaa fi dhibbeentaan dandeettii baatirii ammaa agarsiisa.

Battery Guru fayyaa tilmaamu kan danda’u yeroo chaarjii-discharging muraasa booda qofa. Kutaa jalqabaatiif bilbila keessan erga %15 gadi bu’ee booda chaarjii gochuun daashboordii Battery Guru irratti 100% akka rukutu eegaa. Agarsiiftuu baatirii durtii barruu haala Andirooyidii keessan irratti argamu yeroo hunda sirrii waan hin taaneef yeroo biraa caalaa yeroo dheeraa fudhachuu danda’a.

Appichi duubatti kan hojjetu yoo ta’u, haala baatirii tilmaamuuf itti fayyadama baatirii hordofa. Kutaa “fayyaa” ta’eef, appichi chaarjii 20% hanga 80% gidduutti akka qabattu gorsa. Garuu walumaa galatti bilbila Android keessan gara 100% chaarjii gochuu irraa of qusachuu qabdu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *