Rakkina Rakkiini Maal Kan Jedhudha Diyadhaa

Rakkina :, rakkiini maal kan jedhuufi jalqabuumaaraa kaane yeroo ilaaluu gabaabaatii ibsuuf danqamuu,furmaata dhabuu,ykn fala waan barbaadan sana dhabuu jechuudha.

Rakkina hikoo adda addaa ittii kenuun ni danda’ama.maalif yoo jettaan.yeroo mudaannoon wayii ta’ee ykn haali gaarii taanne tokko yoo nu quunnameesi rakkoo wayiitu na quunname jedha namani kanarraa gaafa kaanuusi haali gaarii hin taane yoo jireenyaa nama keessatti nama quunname akka tokkotti waan namara gahuu waan ta’eef rakkina jenaan.namni tokko jireenyaa bareeda kaleessa jiraturra har’a yoo gad bu’e ni fakkatee jenna jijjiiraamni jireenyaa isaatii gad bu’aa yoo deemee sabaabii rakkon qunnameef jenna kun kan ta’u danda’ee haala jireenyaa isaa isaa Gaariin kaleessa har’a duraa fokkisuuti gaafa kahuudha kanuma irraati hundaahuun nama akkasiiti ni rakkatee Jena. Rakkini waan Waaqayyoo kenna godhee namaf kenne mitii jijjirama jireenyaa keessa kan dhala nama kamirraayyuu gahuudha male.egaa bifti rakkon ittiin nama qunamuu karaale tokko, lama qofan miti.

Karaa heduun rakkon mana fi sanyii nama kamiyyuu galuu danda’a .karaa dhukkubaan,karaa balaa adda addaattiin, karaa waraanaattiin, akkasuma waaneen miidha qaama namafi qisaaseema jireenyaa baay’een nama qunnamuu danda’uu. Garuu ilaalchii nama yeroo baay’ee nama rakkina keessa jiru furmaata gochuuf harka qabuu irra irra goruuf balfuutu nu irra mul’ata namni rakkina keessa jiru sun Garuu maaliiniyyuu nuy gad waan ittiin ta’ee hin qabuu haala inni keessa jiruutu yeroo sanaafi akka inni nuun balfamuuf carraa ta’eef male.umaamni isaa akkuma nama kaanii guutu dha kanaafu namootni nama rakkina keessa jiru ilaaltaanii akka waan Waaqayyoo isaa jibee addaati jireenyaa gad anaa qoodeefi isiinitti fakkatee tufaffattan rakkini gaafuma mana nama deemtuu gad nama deebistii male namni dhalootaan hiyyesiisi, rakkataaniis hin ture isiinin jechuufaan haayaatan waan dubbistaaniif galatooma .

Mataa duree kan biraadhaan waliitti deebiina. Isiinillee yaada keessan nuuf qoodu hin irraandaatina comment keessan jabina nuuf ta’a
Waan ta’eefi dubbistootakoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *