Vidiyoo editarii haaraa VLLO kanatti gargaaramaa

Viidiyoo keessan BGM, Effect, Filter, Blur, Caption fi kkf dhaan gulaaluu.

Viidiyoo gulaaluu VLLO tiin salphaa ta’e! Yoo vlog guyyaa guyyaa hojjechuu barbaaddan, app kun saffisaa fi salphaa waan ta’eef kaffaltii malee watermarks malee itti fayyadamu dandeesu

Viidiyoo gaarii VLLO waliin moobaayilaa irratti gulaaluuf

 • Viidiyoo quba lamaatiin sirriitti iskiriinii irratti guddisuu fi xiqqeessuu. Halluu duubbee keetii dhuunfachuu dandeessa ykn bu’aa sochii dabaluu dandeessa. Sochii furtuu fayyadamuun viidiyoo dhaabbataa irratti miira cuuphaa dabali.
 • Akka barbaaddetti akka socho’an gochuuf blur ykn pixel mosaic pin gochuu dandeessa
 • Gulaalliin kilippii kan akka trim, split, speed, reverse, rearrangement fi suuraa ykn viidiyoo dabalataa dabaluu hunduu salphaatti qabamuu danda’a.
 • Filter adda addaa fi sirreeffama halluutiin viidiyoo caalaatti qulqullaa’e uumuu. Ifa, walfaallaa, hue/saturation fi shadows sirreessuu.
 • Ce’umsa wal hin tuqne dissolve, swipe, fi fade irraa gara trendy pop art inspired graphic hojiirra oolchi.
 • Viidiyoo keessan irratti layer viidiyoo, suuraa ykn GIF PIP dhaan dabalaa.
 • Viidiyoo 4K qulqullina olaanaa qabu hojjechuu.

Muuziqaa fi sagalee kan abbaa mirgaa irraa bilisa ta’e

 • Muuziqaa duubaa 200+ royalty-free kan sagalee adda addaa qabu fayyadamuuf qophaa’e jira
 • Muuziqaa meeshaa keessan irratti kuufame galchuu dandeessu.
 • Amala sagalee fade in/out jedhu waliin tuqa ogeessaa dabaluu
 • Sagalee badhaadhaa ta’e sagalee adda addaa 450+ ta’een oomishuuf ni dandeessu
 • Yeroo gulaaluu sagalee-over tuquu tokkoon waraabi!

Istikaara, asxaa fi barreeffama viidiyoo keessan irratti flair dabaluudhaaf

 • Istikaaronni fi barreeffamoonni socho’an kanneen yeroo hunda ramadaman 2,200 ol ta’an yeroo hunda haaromfamu
 • Istikaaroonni fi barreeffamoonni bifa veektariitiin waan jiraniif yeroo bal’ifaman qulqullina hin dhabdan
 • Istikaaraa fi barreeffamoota akka barbaaddetti akka socho’an gochuuf pin gochuu dandeessa.
 • Sochii, halluu arfii dhuunfaa, golboo, fi gulaaluu qabeentota sarara fayyadamuun akkaataa barruu mataa keetii hojjechuu dandeessa.

Dabalataan!

 • Viidiyoowwan ati gulaaltan hundi ofumaan ‘My Project’ keessatti save ta’u.
 • Faankishiniin undo/redo daangaa hin qabne deebisanii dhaabuu/deebi’anii hojiirra oolchuu salphaa hayyama.
 • Viidiyoo irratti hojjechaa jirtan iskiriinii guutuudhaan dursitanii ilaaluu dandeessu.
 • Giriidiin waan jiruuf reeshiyoo viidiyoo keessa jiru salphaatti ilaaluu dandeessu.
 • Akkaataa giiridiitiin bakka ofumaan saaguun faankishinii maagneetiitiin ni danda’ama.
 • Yoo kaffaltii hin kaffallellee watermark hin hafu.

App bakka kana tuquun buufadhaa DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *