Akkamitti message tokkoon nama hordofuu dandeenya?

IP address jechuun lakkoofsa kompiitara ykn maashinii interneetii irratti adda baasuuf gargaarudha. IP address akka mailing address kan interneetii irratti wal qunnamuuf si dandeessisu yaaduu dandeessa. Tarree lakkoofsotaa odeeffannoowwan barbaachisoo akka ji’oo-location keetis of keessaa qaba. Haala kanaan, balaa dhuunfaa fidu.

Haala salphaan namoota hedduu al takkatti ergaa ykn message qofaa erguun hordofuu yoo barbaadan Appi iplogger jedhamu fayyadamu ni dandeessu haali hojii isa salphaa kan ta’edha. Jalqaba irratti wanti isin gootan link wanuma feetan tokko kooppii ni gootu sana boodee app iplogger irra dhaquun paste ni gootu achi boode short isiniif godha link keessan dhuma irratti Link short gootan sana kooppii gochuudhaan gara nama hakii gochuu barbaadan sanati ni ergitu namoota hedduufis ergu ni dandeessu!

yeroo akkas gootan kanatti namoonni isin ergitaniif yeroo isan link sana banan isaniif waan adda rakkoo qabu hin fidu link isiin itti ergitan suun kan photo yoo ta’e photo ma sana itti agarsiisa malee garuu isiniif ip address dijitti 9-13 ta’u isini fida isiin ip sanan salphaatti map irra senuun hordofuu ni dandeessu eessa akka namni suun jiru sirriitti isiniif agarsiisu waan danda’uuf jechudha!

Dawwadhaa

IP logging kan uumamu yeroo IP address keessan comment ykn post online irratti mul’atudha. Yeroo yaada kennitan ykn waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa ykn isaa ol irratti toora interneetii irratti maxxanstan, akeekkachiisni IP address keessan logging on ta’uu isaa ni argattu. Yoo akkas ta’e bulchaan hawaasaa fi namoonni biroo teessoo IP kee arguu danda’u kunis balaa nageenyaa fidu.

IP Logging: Yoo IP galmeessite Maaltu Ta’a?
Amma IP Logging maal akka ta’e waan beektaniif, IP keessan yoo logged ta’e maal akka ta’u haa mari’annu. IPn keessan waltajjiiwwan toora interneetii irratti yoo seene, iccitii toora interneetii keessaniif balaa guddaa fida. Public IP keessan galmeessuun odeeffannoo baay’ee waan hin qabneef waan guddaa miti. Website daawwattan hundi IP address keessan galmeessa.

An IP address is a number that is used to identify a computer or a machine on the internet. You can think of an IP address like a mailing address that allows you to communicate on the internet. The string of numbers also contains vital information like your geo-location. Thus, they pose a privacy risk.

IP logging happens when your IP address gets displayed in a comment or a post online. When you comment or post online on social media platforms or more, you will get a warning that your IP address logging is on. If that happens, the community administrator and other people can see your IP address which poses security risks.

IP Logging: What Happens If You Get IP logged?

Since now you know what is IP Logging, let’s discuss what happens if your IP gets logged. If your IP gets logged on online platforms, it poses a greater risk for your online privacy. Having your Public IP logged is not a big deal because it doesn’t contain much information. Every website you visit logs your IP address.

website isanii irra seenuuf as tuqaa 👇

👉 https://iplogger.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *