Yeroo bilbila keessan fayyadamtan salphaatti waan fedhii keessanii sekondii gidduutti arggachuuf

Circle Sidebar – apps keessan hunda saffisaan argachuu dandeessu

Circle Sidebar – Appilikeeshinii muuxannoo android keessan fooyyessuuf gargaaru, bakka kamirraayyuu fi yeroo kamirraayyuu hojii baay’ee salphaa ta’e ni kenna!

Saffisaa fi haalaan haala barbaadamuun kan jijjiiramudha. Fayyadamtoonni akkaataa inni itti hojjetuu fi qabiyyee inni qabu salphaatti haala barbaadamuun jijjiiruu danda’u. Duubaan kan hojjetu yoo ta’u, salphaatti iskiriinii kamirraayyuu swipe qofaan argachuun ni danda’ama.

Video kanarraa akkata itti fayyadama isa dawwaadha

Fayyadamaan yeroo boot jalqabu illee saaguu danda’a.

Amaloota:

 1. To’annoo salphaa – Sajoo hunduu hubannoo fooyya’aa fi burjaajii akka hin uumamneef ibsa tokkoon tokkoon dalagaa waliin iskiriinii guddaa keessatti kennameera.
 2. Akkaataa itti kakaafamuun guutummaatti kan ofii barbaade. Filannoon bal’ina, olka’iinsaa fi bakka kakaasuu kennamaniiru. Fayyadamaan salphaatti akka mijatutti sirreessuu danda’a.
 3. Apps Favorite Apps dabali – Fayyadamtoonni apps bilbila irratti fe’aman hunda guutummaatti fayyadamuu danda’u. Yeroo kamiyyuu fayyadamaan tokko appii maal akka barruu cinaa keessatti mul’atu filachuu danda’a.
 4. Haptic feedback fayyadamaaf akka beekamtii gaaffii bilbilaa sidebar isaaniif deebii kennuudhaaf kenname.
 5. Filannoon paakkii mallattoo amala hojiirra oolchuuf dabalameera. Paakkii mallattoo kamiyyuu kuusaa irraa fe’iitii barruu cinaa geengoo irraa filadhu.
 6. Filannoon hammangaa mallattoo garaagarummaa uumuus ni kennama.
 1. Fooyya’iinsa lammaffaa booda filannoo karaa gabaabaa dabaluu gaaffii fayyadamaa irratti hundaa’uun hammatameera. (Amaloota Pro) .
 2. App icons fi tarreen guutummaatti kan ofii barbaaddan ta’uu danda’u – icons icon packs adda addaa irraa filadhaa ykn fakkii custom kan mataa keessanii fayyadamaa.
 3. Gaaffii fayyadamtootaa irratti hundaa’uun filannoo Black Listing Apps jedhu dabalameera (Pro Feature). Sidebar apps filataman keessatti ofumaan ni bada.
 4. Yeroo xumuraa Circle Sidebar update sadaffaa booda saaguun ni danda’ama.
 5. Filannoo fayyadamaa irratti hundaa’uun tarree daangaa hin qabne dandeessisi/Dhiisi.
 6. Features dabalataa dhufaa jiru 🙂

Yeroo Dhumaaf Fooyya’e:

 • Dhimma baay’ee gabaafame sirreesse: Amma tuquun ala Sidebar duubatti hin galmoofne.
 • Dhimma tajaajilli ofumaan duubatti cufuu sirreesse.
 • Rakkoo tuqamu irratti kakaasu sirreesse. (kanaan dura Tap qofa irratti hojjechaa ture)
 • Filannoo yeroo xumuraa barruu cinaa saaguuf dabalame.
 • Filannoo dabalame kan daangaa hin qabne scrolling hanqisuuf.
 • Filannoo BlackList Apps saaguuf dabalame. (Pro feature) (Appii filataman keessatti Sidebar ofumaan ni bada)

Wantoota dabalataa:

 • Amma lock screen dandeessisuun ni deeggara.
 • Tarree gurraacha irratti hundaa’uun meeshaa qajeelfama dabale.

Sajoo Saffisaa dabalame:

 • Amma qindaa’inoota ariifachiisaaf geengoo lammaffaa saaguu dandeessa. Sajoo saffisaa hunda waliin gara daangaa hin qabnetti garagalchuu saaguu dandeessa ykn qindaa’inoota jaallataman irratti daangeessuu dandeessa.
 • Saffisaan Sajoo dabalame:
 1. Wifi jijjiiruu.
 2. Biltuutii jijjiiruu.
 3. Naanna’uu Iskiriinii.
 4. Flash Light jijjiiruu.
 5. Xiyyaara jijjiiruu.
 6. Haala Ifa.
 7. To’annoo Sagalee (Hanga sagalee miidiyaa fi sagalee bilbilaa lamaanuu ni deeggara)
 8. To’annoo Muuziqaa: Taphachiisi / Dhaabadhu
 9. To’annoo Muuziqaa: Itti Aanu Taphachiisi / Track Duraa Taphachiisi
 10. Hotspot Toggle (toggling meeshaalee tokko tokko irratti xiqqoo suuta jechuu danda’a) .
 11. Tajaajila Bakka Jireenyaa Toggle.
 12. Haala Bilbilaa (Waliigalaa / Raafamuu / Callisaa) .
 13. More to come… Yaada keessan email irratti gadi dhiisaa.

HEEYYAMA BARBAACHISU: 1.1.
KUUSAA – Karaa gabaabaa faayilii kuusaa meeshaa irratti hammachuudhaaf ykn mallattoo uumuuf barbaachisaadha.
CALL – Lakkoofsa ifteessame kamiyyuutti karaa gabaabaa kallattiin bilbiluuf barbaachisaadha.

Maaloo kutaa Gabaasa appii keessa jiru fayyadamuun kallattiin karaa email developer waliin wal qunnamaa.
Yaada, yaada, fi gabaasa dogongoraa kamiyyuu baayyee dinqisiifama.
Yoo app kana jaallattan hiriyoota fi maatii keessaniif share gochuun play store irratti rating dhiisaa.

Update gurguddoon gadhiifaman hundi gaaffii fi yaada fayyadamtootaa irratti hundaa’uun kan qophaa’e yoo ta’u, yeroo barbaaddetti email naaf ergaa!!

App bakka kana tuqaa buufadhaa DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *