Waa’ee (Avast antivirus) wantoota beeku qabdan

Namoonni baay’een yeroo bilbila fayyadaman waa’ee vaayirasii, spyware, fi malware yaadda’uun akka isaan hin barbaachifne amanu. Osoo sun dhugaa ta’ee! Kan nama dhibu vaayirasiin bilbila ismaartii toonii hedduutu achi keessa jira, of eeguuf yaaluun yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaa dha.

Hundaafuu, bilbiloonni keenya jecha icciitii, ergaawwanii fi herrega baankii illee dabalatee daataa dhuunfaa keenya tokko tokko argachuun waan hin baratamne miti. Yoo nageenya keessa turuu barbaaddan bilbila keessan appii farra vaayirasiitiin scan gochuun gaariidha.

Haala itti fayyadama isa video’n

Yeroo baayyee waa’ee hack fi exploit kompiitaraa adda addaa dhagahuu dandeessu, garuu yeroo bilbila ismaartii jennu, wanti yeroo baayyee baayyee callisaa ta’a — garuu sun sababa hanqina software hamaa irraa kan ka’e miti. Akka AVTest jedhutti lakkoofsi malware Android haalaan dabalaa jira. Bara 2021tti dhaabbatichi malware Andirooyidii adda ta’e miliyoona 3.28 galmeesse, dhugaa jiru keessattis kanneen biroo baay’ee ta’uu danda’u.

Akka idileetti of eeggannoo yoo gootan illee, bilbila keessan daataa keessan isa barbaachisoo ta’an tokko tokko cinatti eeguu yoo barbaaddan maayilii dabalataa deemuun barbaachisaadha.

Bilbiloonni get-go irraa tarkaanfiiwwan eegumsaa adda addaa qaban illee kanneen akka bilbila Samsung Galaxy balaadhaaf saaxilamuu akka danda’an yaadadhaa. Yoo duraan bilbila keessan irratti appii farra vaayirasii qabaattan yeroo hunda itti fayyadamuu keessan mirkaneessaa.

install miliyoona 100 ol kan qabu Avast Mobile Security & Antivirus eegumsa farra vaayirasii qofa osoo hin taane waan baay’ee kan kennudha.

Avast Mobile Security & Antivirus bal’inaan

■ Antivirus Engine: Vaayirasii fi gosoota malware biroo, kanneen akka spyware, Trojan fi kkf ofumaan scan gochuu. Web, file, fi app scanning eegumsa mobaayilaa guutuu kenna.
■ App Insights: Appii tokkoon tokkoon meeshaa keessan irratti fayyadamuudhaan yeroo hangamii akka dabarsitan argadhaatii madaallii jireenya bilbilaa keessanii deebiftanii to’adhaa.


■ Qulqulleessituu Junk: Daataa hin barbaachifne, faayiloota jal’oo, kaachota sirnaa, fakkiiwwan xiqqaa galmee, faayiloota fe’umsaa fi faayiloota haftee battalumatti qulqulleessuun bakka dabalataa siif kenna.
■ Photo Vault: Suuraa keessan koodii PIN, fakkii ykn jecha icciitii ashaaraa qubaatiin eegi. Suuraalee gara Vault tti erga sochooftanii booda guutummaatti encrypted ta’anii isin qofaaf dhaqqabamu.
■ Web Shield: Hidhamtoota malwaren qabaman, akkasumas Trojans, adware, fi spyware (iccitii fi nageenya qabuuf web browsing, fkn Chrome) scan gochuu fi ugguruu.
■ Nageenya Wi-Fi: Nageenya neetworkii Wi-Fi uummataa ilaali, nagaadhaan daawwadhu, akkasumas bakka kamirraayyuu kaffaltii toora interneetii nageenya qabu raawwadhu.
■ Hack Alerts: Jecha icciitii keessan keessaa kamtu akka dhangala’e scan saffisaa fi salphaa ta’een ilaalaa, kanaaf osoo hackers account keessan hin seenin dura login credentials keessan update gochuu dandeessu.

isa playstore irraa as tuqaa buufadhaa DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *