Fageenya irratti suuraa ykn video mobaayila keenyaan kaasuuf kun nuu barbachisaa Mega zoom camera

Mega camera Appiin kun yeroo suuraa kaaftan gatiiwwan optikaalaa/dijiitaalaa zoomii haardwaaraa ol’aanaa kaameraa keessaa keessanii akka fayyadamtan isin taasisa. Dabalataanis appiin kun yaada keenya isa jalqabaatiin kan guutame dha: mega digital zoom (zoom beyond max hardware values), kunis wantoota, kanneen fageenya fagoo jiran akka ilaaltanii fi suuraa kaaftan isin dandeessisa.

Akkamitti hojjeta?
Akkaataa idileetti kaameraan keessan keessa jiru zoomii dijiitaalaatiin hojjeta. Bilbiloonni tokko tokko meeshaalee kan qaban yoo ta’u, akkasumas optical zoom fayyadamu. Appiin kun gatii guddaa zoomii haardwaara dijiitaalaa fi optikaalaa akka fayyadamtan isin dandeessisa.

Dabalataanis, erga gatiiwwan omishaa ol’aanaa irra geessan booda, super zoom dijiitaalaa mataa keenyaa fayyadamuu dandeessu. Algoritmiin guddisuu sadarkaa olaanaa (bilinear interpolation) fayyadama, kunis fageenya dabalataa irraa illee suuraa akka kaaftan isin dandeessisa (gatiin guddaan mega zoom moodeela kaameraa bilbila keessan irratti fe’ame irratti hundaa’uun garaagarummaa qaba).

About this app Use the maximum hardware zoom of your phone’s camera + try our digital mega zoom

This tool will let you use maximum hardware optical/digital zoom values of your build-in camera while taking photos. Additionally this app is equipped with our original idea: mega digital zoom (zoom beyond max hardware values), which will let you observe and photograph objects, which are in the far distance.

How does it work?
Typically your built-in camera operates with digital zoom. Some of phones are equiped and use also optical zoom. This app allows you to use maximum values of digital and optical hardware zoom. Additionally, after reaching maximum manufacture values, you can use our own digital super zoom. It uses advanced zooming algorithm (bilinear interpolation), which will let you take photos even from a further distance (maximum value of mega zoom differs depending on camera model installed in your phone).

In application you can additionally set (Accessibility depends on phone model):
🎨 effect of camera view (negative, sephia etc.)
🎨 type of scene (beach, landscape, party etc)
🎨 white balance (daylight, shadow etc.)

Main app features:
📷 use maximum hardware digital and optical zoom
📷 additional, own digital super zoom
📷 settings: camera effect, scene and white balance

Bakka kana tuqaa DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *