Website irraa akkamitti monetize goone mallaqa argachuu dandeenya?

Google AdSense barreeffamoota biloogii keessaniif maallaqa hedduu akka argattan isin gargaaruu danda’a.

Blogging waggoota kurnan lamaa oliif jaallatamaadha galata Google AdSense amma blog keessan maallaqaan jijjiiruun ji’atti doolaara kumaatamaan argachuu jalqabuu dandeessu. Haa ta’u malee, akkamitti akkaawuntii AdSense jedhamu fayyadamuun biloogii keessan maallaqa argachuu dandeessu?

Biloogii kee maallaqa argachuuf carraaqqii kee jalqabuu kee dura, qabiyyee hawwataa fi dirqisiisaa dubbistoonni fedhii qaban uumuun kee barbaachisaa dha.Qabiyyee dirqisiisaa ta’e malee, tattaaffii maallaqa baasuu kee irratti hin milkaa’u, website kees sagalee interneetii keessatti ni bada .

Google AdSense tiin biloogii keessan irraa karaa maallaqa itti argattan barachuu yoo barbaaddan, gorsa salphaa kana hordofaa yeroo dhiyootti barreeffamoota biloogii keessanii irraa ji’atti doolaara kumaatamaan lakkaa’amu argachuu dandeessu.

Google AdSense naannoo beeksisa baay’ee beekamaa ta’e keessaa tokko yoo ta’u, biloogii keessan irra maallaqaan akka salphaatti akka argattan isin taasisa. Google AdSense tiin beeksisa marsariitii keessan irratti agarsiisuudhaan maallaqa argattu akkasumas karaa lamatu Google AdSense tiin biloogii keessan irraa maallaqa argachuu jalqabuu dandeessan jiru.

Karaan jalqabaa yaada irratti hundaa’a, kunis ilaalcha view irratti hundaa’a. Yoo yaada irratti hundaa’uun Google AdSense’n maallaqa argachuu barbaaddan, baay’ina ilaalcha view argattan irratti hundaa’uun maallaqa doolaaraa murtaa’e ni argattu.

Karaan biraa Google AdSense tiin biloogii keessan maallaqa itti argattan ads cuqaasuu  irratti hundaa’a. (CPC)

Kunis ilaalchi fuula ykn view yeroo daawwataan beeksisa marsariitii keessan irratti mul’ate cuqaasu hunda maallaqa murtaa’e argachuuf si dandeessisu jechudha.

Google AdSense tiin biloogii keessan maallaqa argachuun tiraafikaa marsariitii keessanii fi baay’ina daawwattoota beeksisa marsariitii keessan irratti mul’atan cuqaasuuf fedhii qaban irratti baay’ee hundaa’a. Yoo Google AdSense’n biloogii kee maallaqaan jijjiiruu barbaadde, salphaatti akkaawuntii AdSense uumuu fi beeksisa marsariitii kee irratti, barreeffamoota kee gidduutti, tarjaa marsariitii biloogii keetii keessatti, fi beeksisa tajaajila beeksisa biroo irraa illee agarsiisuu dandeessa. Beeksisa marsariitii biloogii kee irratti agarsiisuu jalqabuuf, salphaatti akkaawuntii Blogger galmaa’uu fi tarkaanfiiwwan salphaa kana hordofuun AdSense fi beeksisa biroo fuula website kee irratti agarsiisuu jalqabi.

Akkaataa AdSense irratti Galmaa’uun Beeksisa Agarsiisitan

1. Blogger keessa seena.
2. Gubbaa bitaa irratti ‘Down Arrow’ jedhu cuqaasaa.
3. Blog beeksisa irratti hojjechuu barbaaddan cuqaasaa.
4. Menuu bitaa keessaa ‘Earnings’ cuqaasaa.
5. ‘Sign up for AdSense’ jedhu cuqaasaa. Yoo button hin argine, biloogiin keessan AdSense’f ulaagaa guutuu dhiisuu danda’a jechuudha. Tarree sakatta’iinsa ulaagaa AdSense ilaalii kana baruuf.
6. Unka Google Account keessaniin guutaa ykn haaraa uumuu.
Hubachiisa: Iyyanni kee akka ilaalamu yoo xiqqaate sa’aatii 48 fudhachuu danda’a.

Affiliate Marketing: jedhamuun beekama
Gabaa raawwii irratti hundaa’e kun karaa biraa biloogii kee maallaqa itti fayyadamuu dandeessanidha. Affiliate marketing waliin, hidhaa oomisha ykn tajaajila karaa sagantaa walta’iinsa daldala biraatiin dhiyaatu dabaluu dandeessa akkasumas daawwattoonni kee keessaa tokko hidhaa sana cuqaasee oomisha ykn tajaajila yoo bite baasii irraa hir’ifama argatta.

Biloogii keessan maallaqa argachuuf affiliate marketing fayyadamuuf murteessuu keessan dura garuu, oomisha ykn tajaajiloota niche keessan waliin walqabatan qofa beeksisuun yaada gaarii akka ta’e yaada keessa galchaa, oomisha ykn tajaajiloota dhuunfaan fayyadamtanii fi gorsitan qofa beeksisuun yaada gaarii ta’uu isaa yaada keessa galchaa, akkasumas yeroo hunda dubbistoota keessan akka hin dogoggorsineef marsariitii keessan irratti ibsa itti gaafatamummaa dabaluu.

Dhaggeeffattoota kee hubachuu fi isaan waliin wal amantaa uumuun barbaachisaa dha. Siifi dhaggeeffattoota kee gidduutti wal amantaa yoo hin jiraanne, biloogiin kee hin milkaa’u, tattaaffiin maallaqa baasuu ati hojiirra oolchitu kamiyyuu ni kufa.

Google AdSense karaa gaarii blog keessan maallaqa itti galchuuf gargaarudha garuu karaan isaa qofa miti. Amma karaalee bu’a qabeessa ta’an tokko tokko biloogii kee maallaqaan itti fayyadamtu irratti hubannoo gaarii waan qabduuf, hojii cimaa keetif maallaqa argachuu jalqabuuf qophii taateetti.

Data bilaasha haaraa kana buufaadhaa DOWNLOAD

Appii data fi wifi humna qabu nuuf barbaadu as tuqa bufadha DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *