Free Gifts

Badhaasa qophaa’e jiru argachuuf foormii armaan gadi gutuun argachuu dandeessu!💶💶💶💶💶💶💶

Namni tokko haga fedhii isaa irraa deddeebiin guutu ni danda’a kanaaf abbaan carraa akka isin ta’uuf yoo xiqaate si’a 3 guuta!

Badhaasi isiniif qopha’ee jiru wan 2 Innis

Carraa 1ffaa 3000

Carraa 2ffaa Meshaa ykn (microphone dual) qarshii 3000ti tilmaamuudha. Namni carraan kun kan ba’u channel ELSAY TECH Live irratti. Namni carraan kun isa ga’e yerooma sana lakkoofsa bilbila isaarratti bilbilee bakka inni jirutti badhaasa isaa harkaan geenya!

Birr 3000
Dual Microphone 🎤