Yeroon Kun Yeroo Qeerroon Oromiyaa Gabrummaa Habashaa Jelaa Baasuu Qabuu Amma Akka Ta’ee Dhaamamaa Jiraa

Yeroon ammaa kun yeroo gabroonfataan Abjuu nafxanyaa dhugoomsuuf wixxifatu itti kufee jiru ta’uu beekani Oromoonni waan maluuf qophaa’uu akka qaban dhaamamaa jira.

Akkuma haala deemaa jiru kana irraa hubatamutti kufaatin sirna kanatti dhufaa jiru, kufaatii sirna nama nyaatoo Minilikii fi Hayilasillaasee sanaan tokkuma ta’uu isaa Qareeyyiin sabaa dubbataa jiraachuutu mul’ata.

Sirna kanaas ta’ee warri sirna kanaaf dibbee dhaananis akkuma abboota isaanii, akka ilkaan isaanii irratti hinhafnetti kufanii biyyoo nyaachuuf akka arreedaniis mul’ataa jiraachuutu jala murame.

Yeroo Humni leelliftoota nafxanyaa daaraa botoroo ta’aa jiru kanatti sabni Oromoo Abdiifi Gaachena isaa WBO humneeysuun Leenci bosonaa daddaffiin Finfinnee hin galuu taanaan gabarummaa TPLF jalatti kufuuf imaluun waan hin hafneef xiyyeeyfannaan sochoo’uun gaarii ta’uuniis dubbatamaa jira.

Qeerroon Oromoo walgurmeeysuun daddaffiin Oromiyaa tiyfatuun Gabrummaa ilmaan habashaa jalaa baasuuf Yeroon marxifatanii itti ka’uu qabaniis amma akka ta’e dhaamamaa jira.

Karaa biraatiin ummatni Amaaraa fi Tigreen sababa lola isaan jidduu jiruun baay’inaan meeshaa hidhatanii kan jiran yoo ta’u Meeshaan sababa waraana ammaatiif hidhatan kun isaan harka turuun Gaafa Oromiyaatti fuula deeffatanis meeshaa kanuma kan fayyadaman yoo ta’u Oromoon ammoo bara baraan irraa hiikamaa turuun cinatti Ammas akka warra kaabaatti hin hidhanne waan ta’eef Haalli kun fuulduraaf nu gaaga’uu mala sodaa ju’uun xiyyeeyfannaa guddaa hidhannoof kennuun Of gurmeeysuuniis gaarii ta’uun dhaamamaa jira.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *