Waliiti bu’iinsa furu Namaa Meqatu beeka

Waliiti bu’iinsa furu


Walitti bu’iinsa furuu jechuun maali utuu hin jedheen waliitti bu’uunsii maal kan jedhuu ha ilaaluu.jalqabuumaara kaanee yoo ilaalee walitti bu’iinsaa jechuun dhimma tokko irratti yoo walii dhadhabaan karaa ittin wal dhaban jechuudha walitti bu’iinsii enyuuf enyuun gidduutti ta’uu Danda’aa?
Maati gidduutti.hirriyaaf hiriyyaa gidduutti .biyyafi biyyaa gidduutti ta’uu danda’a.waldhabdeefi sababa kan ta’uu waanaan hedduun jiraachuu danda’a .isaanis walitti bu’iisaa siyyaasa.walitti bu’iinsaa diinagdeefi kanneen akkasii ta’u danda’uu kun immo maal fida yoo jennee gama maatiiniisi yoo ta’ee, hiriyaafi hiriyaa gidduutti,biyya fi biyya gidduutti qiisaasama jireenya fida.kanaaf rakkoo hikkuuf dirqama lammumaa ykn namumaa nu gaafata.

Rakkolee jiran furuuf dirqama keenyaa bahuu qabna rakko yeroo furuu immo dandii rakkoon sun ittiin baduu qopheessinnee Saba keenyaaf barumsaa gahaa inni ittin daandii walitti bu’uunsaa cufu itti agarsiisuu qabna.dhalootni namuusa jireenyaa baratee yoo jedhee dandii hundumaan iyyuu biyya isaaf maatii isaafi akkasuma mataa isaaf jireenyaa naga qabeessa argatee jiraachuu danda’a jenne ammana Waaqayyoo gadiiti.
Yoo kana hin taanee walitti bu’iinsii bala’ataa yoo deeme gara biyya balleessuutti maati diiguutti .akkasuma jalaala biyya ,kan hiriyaafi balleesseetu wal miidhaan isaa mul’ata.
Fkn biyya keenyaa Ethiopia warra ofiin jedhaan wayyaanee gidduuti waldhabdeen uumaame balaa inni fidee yoo ilaalee aa

Yoo ilaalee lubbuu nßßßßßß dandeenyuu ha baranuu isiin jenna barnoota isaa fudhachuuf gosa walitti bu’uunsaa akka huubanuuf nu waliin yeroo qabaadha.toora website keenyaa irratti nu hordoofu hin irraafatinna.website keenyaa .sheer gochuun akkuma amala keessan isiiniif ha ta’u sabakoo oromo guddaaf kabajamaa.koonagaan naaf jiraadha bilisummaa gonfadhaan dhaamsaakooti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *