The way of success Daandii milkaahina

The way of success Daandii milkaahina


Daandii milkaahinaa jechuun maal jechuudha karaa namni karoora isaa fixaan baasuuf irra imalu jechuudha .akkuma bakka kaane ykn mana keenyaa yoo kaanu bakka bira gahuuf daandii irra deemne bakka barbaadne deemnu .dandiin milkaahinaa karaa qaba jechuudha ha ta’uuyyuu daandin milkahinaa kan jedhamu maal kan jedhuuf.waan karoorra keenyaaf abjuu keenyaa fiixaan nuuf baasi jechuudha. Galma yaadne gahuuf kan xumura itti godhu jechuudha.

Isaanoo enyuu .akkamitii haa ilaaluu kan jedhuuf yeroo tartiiba isaani keenyuu akkata kana gadiiti itti fufnee ilaala
1,2….jenne
Dandii milkahaa gaari qabachuuf 1ffan milkahina kee Waaqayyoo gaditti waan hojjettu hundumaa irratti ofitii amanamuumaa fi murtoo mataa keetti qabaachuu qabda.
2ffa Ejjonoo amaansiisafi qindahaa qabachuu qabda.
3ffaan namotaa milkahaan offuratti ilaaluuf annis akka isaan nan milkaha jette yaadu qabda.

4ffa haaloota irratti of gatuu dhiisu qabda mul’atakeefi isa abjuu mul’ata ke isaa gaari si keessa kahee yaadu qabda.

5ffa namota milkahaan barbaade waaye isaan baraachuuf isaani wajiin duddubachuu qabda.
Inni itti aanu nama obsa qabuuf yaada bal’atu ta’u qabda.
Kan biraan nama waa hin balfinne gara balleessafi gamna ta’u qabda……
Egaa kutaa itti anuutti immoo akkamitti akka milkahaan bal’inaan ilaala dubbistootaaf carra Gaariin hawa irra ha barannuun dhaamsa ko an dhalootaf dhaamuudha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *