Seennaa Jawar Muhammed Fi Mootummaa Dhiyadha

Jawar Mohammed fi Mootummaa

Jawar Mohammed xiinxala Siyaasaa fi hayyuu qabsoo Oromoo baroota hedduuf kufte lafaa kaasuun Injifannoos goonfachiise tahuun qabsaayota Oromoo yeroo ammaa jiran keessaa nama shoora ol aanaa qabu tahuun beekkama.

Qabsaayan kun barnoota xiinxala Siyaasaa ittiin barate cinatti qabsoo Ummanni isaa baroota hedduuf gaggeessaa turetti makamuun barachaa falmachuu yoo eegalu.

Qabsoo godhe kanaanis yeroo muraasa keessatti Ummata isaa biratti dhageettii guddaa horachuun gama qabsoo Oromoo hogganuutti dhufe.

Dhaabbooni Siyaasaa Oromoo baroota hedduuf karaa Qawweetin Oromiyaa Bilisoomsuuf qabsoo gaggeessaa turanis qabsoon isaanii fiixa bahuu hin dandeenye kunis rakkoo wal qoodinsa gidduu isaanitti uumamuu fi tarsiimoo gahaa ittiin masakama qabaachuu dhabuu irraa kan ka’e yoo tahu.

Xiinxala Siyaasaa fi falmaan mirga namoomaa Jawar Mohammed dhaaba Siyaasaa Oromoo kophaa kophaatti wal qoodan kamittuu osoo hin makamin miidiyaa Oromoo jabaa tokko hundeessuun qabsoo finiinsuu akkuma eegaleen biyya keessatti Qeerroo fi Qarree ijaaruu eegale.

Qeerroo fi Qarree ijaare kanaafis tarsiimoo gahaa baasuun Mootummaa yeroo sanii hudhanii kokkee akka qaban taasise Qeerroo fi Qarreen Oromoos afaan tokkoon wal dhageettiin tarsiimoo hayyicha kanaatti gargaaramuun Oromiyaa bahaa hanga dhihaatti, kaabaa hanga kibbaatti raasuu eegalan.

Qabsoo Qeerroo fi Qarreen finiinsan kanas Miidiyaan Hayyicha kanaa fi hayyoota Oromootin hundaaye OMN wal jalaa fuudhuun Oromiyaa guututti gabaasaa ture.

OMN Qeerroo fi Qarreen Oromoo akkasuma Oromiyaan guutuun haala deemaa jiru akka wal dhagayan gargaare.

Gootichi kun Mootummaa Itoophiyaatti bowwoo mataa tahuun hirriiba yoo dhoorgu Mootummaanis dallansuu isaatiin ilmaan Oromoo haqa ofiitiif falmatan hedduu miidhe.

Ilmaan Oromoos dhumarra miidhaa Mootummaan irraa gahu osoo hin sodaatin tarsiimoo Obbo Jawaar Mahaammad baasufitti gargaaramuun Wayyaanee kuffisuu hin oolle.

Akkuma Wayyaaneen kufteen Oromoon biyya hogganuuf yoo carroomu carraan kunis OPDOf kenname.

OPDOnis carraa argametti gargaaramuun badii achi duraatiif Oromoo dhiifama gaafattee Abiyyi Ahmad Muummicha Ministeera gochuun Masaraa Mootummaa 4kiiloo galte.

Yeroo kana qabsaayonni Oromoo hunduu jijjiiramni dhufe jedhanii gara biyyaatti yoo galan

OPDOn garuu Masaraa Mootummaa gallaan yeroo saniif gaaffii Oromoo waan deebistu of fakkeessitus booda irra gocha ofiitti deebi’uun Oromoon walitti buute.

Ammas qabsaahonni Oromoo qabsoon Oromoo ganamuu hubannaan OPDO wal dura dhaabbachuu yoo eegalan Jawa Mohammedis kophaa falmuu irraa jechuun KFO’ti makamuun gaaffiin Oromoo akka deebi’u cunqursaan Oromoo irraa akka dhaabattu gaafachutti yoo ciichu OPDOn maqaa fi mataas jijjiirrattee Hayyoota Oromoo karaa nagayaatin gaaffii mirgaa gaaffatan Adamsuu eegalte.

Jawar Mohammed fa’as aangoo nurraa fudhachuuf jechuun hidhuuf Kara gara garaatin barbaada kan turte dhumarra ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa sababeeffachuun hiite.

Qabsoon Oromoo fi qabsaahonni Oromoos akkasitti ganaman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *