Seennaa Bayyee Namaa Dhibuu Kan Waranii Bilisummaa oromoo hojjetee

Lammiilee Againstan kan harka Waraana Bilisummaa Oromoo jiran lama Waldaan Fannoo Diimaa Idil-addunyaa akka hin fuune PPn dhorke.

Amma dura Waraanni Bilisummaa Oromoo lammiilee Againstan lama kaan hojii albuuda baasuu irratti bobba’an Lixa Oromiyaa Godina Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuu keessatti to’achuusaa ibsee ture.

Ibsa karaa dubbi himaa WBO idil-addunyaa Odaa Tarbii akka ibsamee turetti, Waraanni Bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti hojii albuuda baasuu qaamni biyyan bulcha jedhu eyyamee bobbaasu akka hin fudhanneefi qabeenya Oromiyaa seeraan ala qaamni seerawaa hin taane saamuufi saamsisu waan hin eyyamneef namoota albuuda baasuu bobba’n kana to’ate.

Ibsa har’a (Waxabajji 25/2021) karaa dubbi himaa WBO addunyaalessaa ba’een qaamni biyya bulchu Waldaan Fannoo Diimaa Idil-addunyaa namoota to’ataman kana akka hin fuune dhorkeera.

Waraanni Bilisummaa Oromoo lammiilee Againstan kana nageenya isaanii kaan eegu ta’uufi qaamni walabaa akka harkaa fuudhu gaafateera. Callisee gadhiisee Waraana [mootummaatiin] miidhaan akka irra ga’u akka hin barbaannes hubachiiseera.

Haaluma wal fakkaatuun, yeroo darbes Waraanni Bilisummaa Oromoo lammiilee Chaayinaa sadii kan hojii albuuda baasuutti bobba’an Aanaama Mana Sibuu keessatti to’atee Waldaan Fannoo Diimaa Idil-addunyaa akka harkaa fuudhe ibsee waldichis WBO harkaa fuudhuu beeksisee ture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *