Safuun maalii?

Safuu
Safuun maalii?


Safuun oromoo biratti hiika qaba.safuun raajeefanno bakka bu’a.yoo raajeefatuufi tufatu.kan ittin oromoon yaada isaa ibsatuudha.jecha oromoon safeeffaanaaf salfiin ittiin ibsuudha.kunis yeroo safuu jedhu qaba yeroo hundaa mitii yeroo Gochaan qalbii sammuu nama hatuufi toraa keessa bahu. Gochaa nama qaanfaachiisuu yoo namni godhu.safuudha jedhee dubbata oromoon fkn quxuussuun yoo hangafa arrabsitte.hangafa dura teessooraa kahuu didee teesse ilaalte.namni tokko waada nama wajiin gale yoo diigee.utuu karaa deemaa jirani namni tokko duddubaan dhufee ariifatee darbuu barbaadee yoo ta’ee utuu na ofkachaa him jedheen nama uumuriin isa dursu yoo darbee, dubarii manati utuu hin heerumiin yoo deesse.lafa namni guddaan jiruutti ijoole afaan qixaatee guddaa waliin yoo haasoftee.safudha Jedha. Safuutu bade jedha.safuun oromoo biratti miira ittin waan tufatee ykn waan qaanafatte ittin ibsuudha.dhiiri yoo rifeensa isaa haali rakkisaa ittin sirreefachuu dhadhabu yoo hin jiraane guddifachuun.dubartin rifeensa murtee dhiira of fakkeessite deemuun dubartiin wayya gabaaba lukkashee mul’isuu uffachuun harmi dubara bakeetti bahuun.safuudha oromoo birati.dhiiri utuu arba ykn gafarsa hin ajjeessun gurra uranchuun, dhiirri dubartii dursee bishaan dhuguun,safuudha.

Dubartiin hordaa qabatee qonna qotuun,dhirri immo budden tolchuun durbi qixxee dhiira teesse kolfitee taphachuun, guyya tokkof baate ala bultee galuun safuudha. Ammawoo maal jetuu ya saba.yaada keessan nuuf qooda.jechuuf hin danda’amu website keenya hordofa mata dureewwan adds adda qabannee isiiniif dhihaana kan kaanan dura addan kutnee itti deebina jennesi qabanee dhufna.isiin jedha yeroo gaarii fi dubbisa gaarii qabaadha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *