Safuun Maal Akka Ta’ee Nii Beektuu Lataa!??

Safuun….

Safuun maal akka ta’ee hama tokko yeroo darbee waliin ilaala turuun keenyaa ni beekama..

webste kana irratti mata dureewwaan Ajaa’ibsiisoof barnoota gaarii irra arganna jenne Amannuus baldhinaan akka isiiniif qabadhee dhihaadhuu waada isiiniif galuukoo nan yaada.

Dubbistanii akka waan haara argaatanni gochuuf dirqamni isaa Garuu isiiin bira.jechuun barbaada.

Egaa erga kana dubbane booda yeroo gara yaada barreeffama keenyaatti darbummoo har’a mata duree haara qabadhee hin dhufne Garuu safuun maal ?hiika maali qabu oromoo biratti Jennerra. Ammas itti dabalee isuma wajiin ilaala.
Safuun…… raajeeffanoodhaan ykn salfiidhaan kan ibsaamuudhaa jennerra. Maal bakka bu’a gochaa bakka bu’a .yeroo jennu mallatoo ykn qubeen bakka bu’ee Kan hin ibsane jechuudha or sign kan hin qabne jechuudha.

Oromoo biratti wanneen safuu wajiin wal qabatan hedduu ilaalleera gara saba biratti yoo darbinu immo wantootni safuudha jedhaman maalfaa akka ta’ee gabaabsinee waliin ilaala fkn biyyota gara kaayiroo Egypt jechuukootti maaltu safuudha. Gaaftokko gaafaan gara biyya kana dhufaa jiru maal akkan ta’ee isiiniif qooduuf jedheen anni nama biyya kanas,nama,isaas addaa isaas safuu isaas beeku miti kana afaan ittiin namichaa gara biyya kana na fidaa jiruu wajiin waliif galu hin beeku jarii immo waan safuu isaaniitti fakkateerraatti yoo xiqaatee isiin rukkutu raajeefannoorra Darbee gara miidhaatti isaan ceessisaa male cal jedhan waan addeeffanna isaanirra hin darban. Egaa anni qaxaleen keessan waanaan hin beekneef waan isaan jiban fuula isaani duratti gochuun ko waan hin ooleedha jarii immo tarii gurbaan kun hin beeku jette yaaduun kan iseerraa ture hin yaadne na qabachuudhuma isaan arge .anni nama barahaa keessatti guyyoota hedduuf agabuufi dheebuun na miidha dhufeedha yoon siya lamman tokko qaqabatamee jedhe maal akkan ta’u yaada egaa .Waaqayyoo na him gatne namootni Arabiffa gogaa tokko beekaan na duukka biyya Sudaan Khartoum ykn kaartum irra na duuka dhufan wajiin jira akkam waan sana hin beeknee naf ibsuuf yaalaanis jarii na kabaluu,na dhiituu fi na daddaarbachuu him dhiifne Garuu jechaa firootaan na faana jiran sana xiqoo dhagahaan naaf dhiisaan.

Ega safuu walaaluufi beekuun akkas na godhee waanti biyya kanaatti safuu ta’ani maal jedhuu beekuu ni barbaaduu yoo ta’ee hamman beekuu isiiniif ibsuun yaala.isaan him beekne qoradheen isiiniif dhiheessu yaala.

Isinimoo dubbisuuf sheer gochuun na bukkee akka dhaabbattaniif hiriyyotaan keenya safuu isaani gataafi akkaduma safuu biyyota garaagaraa hin beekneefisi immo hubbanno akka gootan abdii guddaan qaba galatooma jechaa wanneen safuu ta’ee biyya kana keessatti beekamu tokko tokkon tartiibeessee isiiniif qooduuf qophii cimaa qabadhee jira dursa website kana nama beektaaniif hiriiyyota keessan sheerun hirmanaa godha isiin jechuu barbaada.

waan dubbistaaniif akkasuma hojiirra olchuufiisi namoota sabboontoota waan taataaniif maqaa website koo kanaan ummatakoo gudda galtoomfachuun barbaada galatoomaa ulfaadha barii bara milkii bara injifanno gonfanuuf bilisumaa nuuf ha ta’u jedha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *