REVULATION MUL’ATA;.

Mul’ata jechun maali ?mul’ata jechuun hiikoo walii galaasaa yeroo ta’u mul’atni enyuun jalqabee kan jedhuufii waaqayyon ta’uun isaa kan nama hundaafi huubatamu ta’uusa barbaada.Kanumarraa kahuudhaan waaqayyoo waan dhokatee jiru addunyaahaguugamaaf dukkana kana bifa itti godhee mul’isuu isaatiin kan agarredha.

Kana jechuunis jalqaba hiikasaa akkuma olit ibsuuf yaalle jiru waan dhokatee jiru tokko mul’isuuf waan gara fuldurraatti argamu kan dhokatee jiru tokko ifaati baasu jechuudha .

Hiika isaarratti huunda’uun Mul’atni gosa adda addaatu jira.ega namni mul’ata qaba .mul’atni namni qabusi kaayyoof Abjuu jireenyaa addunyaa kanarratti dabarsuu of keessatti qabatee argama.mul’atni waan hin argamnee of keessatti qabaatanii ykn Irratii yaadaani waan hojjettani ta’ee argama.akkuma waaqayyoo umamaa ardiif samii kana jala jiru hojiin agaarsiise ofiisa jiraata ta’uussa of mul’isee.namni waan keessa isaati yaade addunyaa kanarratti dabarsu mul’ata hojii of_keessa qaba.Namni qaama adda ykn umama adda waaqayyoo uume waan ta’eef mul’ata mataa isaatti qaba.

mul’atni waan yeroo dheeraafi keessa sammuu ofiitiin qopheesse booda hojiin agarsiisu qaba.namni erga mul’ata qaba jenne akkata mul’ata isaa irraati hundaa’uun akka biyyati mul’ata maata isa qabaata.akka maatiitti mul’ata qabata.akka dhunfaati mul’ata qaba .akkataaf Kaayyoo mul’ata isaatu adda adda male namni mul’ata hin qabne hin jiru.erga mul’ata qabatee jiru kana immo karaa ittin gara hojjiiitti hiikus ni barbaada.

Garu mul’ata qabatusi hunduu mul’ata isaatti milkahaa ta’uu hin danda’uun kan mul’ata isaa bifa salphaafi karaa salphaadhaan addunyaa kana irratti gara hojiitti gaafa jijjiru jireenyaa isaafisi milkaahafi gammada ta’ee jiraatan.

Beekamtii fi kabajaa mul’ata isaa kanaan argateen fudhatama argatee jiraata.garuu namuumaadhaan adda adduma ykn umamaa bira waan ta’eef miti. Waan mul’ata isaatin milkaheefi male.kan milkaahusi inni kaan mul’ata keessa isa gama adda addan ta’uun isaa nu dura dhokkachuu hin qabu.mul’ati nama keessa jiru dandii ittin bahee mul’atu qaba.dandiin kunisi beekumsa ittiin mul’ata kana gara hojiitti hikaan ta’u danda’a .mul’ata nama bakkan gahuuf qarshiin murteessa ta’u danda’a .

Egaa akuma namootni mul’ata isaani hojiiti hiikan beekamti ykn popularity argataani ,

Namootni mul’ata isaani gara hojoitti hikuu dhadhabuudhaan rakko adda addaf saaxilaaman ni jiru .altokko tokko namaoota jireenyi isaani gada keessa jiru Yeroon arge maal taatee jedhee gaafadhu tarii haguma dandeetti kooti waan nyaata dhabee yoo ta’e ykn waan daara bahu dhabee laata jedhee Yeroon gargaaruuf caraaqu namootni kun anni nyaata ykn uffataa dhabeen gadda osoo hin taane mul’ata keessako isaan hojiitti hiiku dhabeettu ganamaaf galgala Yeroo hunda keessako na nyaatee qolqalbiiko na nyaata naan jedhuun.

Mul’atn isaani kun maybe waan biyyaa ta’uu danda’a ,maybe mul’ata dhuunfaa isaani ta’u danda’a. Kanaattifuu adaraa keessan nama kamiinnuu mul’ata akkam qabda jedhaaniiti mul’ata inni qabu gamma ittiin hikaamuufi dandu’uun bukee dhaabadhaan ergaa kooti Kutaa lamaffaan akka addafi yaada mul’ata irrati qabu isiinif ibsuun hamman dhufutti nagaan naaf tura jechaa hordoofiin keessan na faana ha ta’uun dhamsako isiiniif qooda .Galatoomaa .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *