Qophii Ayyaana Eid Ada’aa Kan Bara 1442ff Oromiyaati Haala Kamiin Kabajjamee??

Ayyaanni Idil al ada’aa kan bara 1442ffa haala hoo’aadhaan biyyoota garagaraatti kabajamee ooleera. Ayyaanni idil al ada’aa guyyaa har’aa har’a bifa hoo’aadhaan hordoftoota amantaa islaamaatiin kabajame oole.

Ayyaanni idi ada’aa kan bara 1442 biyyoota addunyaa fi biyya keenya oromiyaa keessatti bifa dambii fi seerri amantichaa ajajuun kabajamee oole.

Kabaja ayyaana kanaa irratti ulaamonnii fi beektonni amantii islamaa yeroo ayyaanicha kabajanitti ergaa baga gammaddanii fi barnoota garagraaa hawasaaf kennaniiru.
Uummani musliimaa oggaa ayyaana idi al_ada’aa kabajutti harka qalleeyyii ollaa isaanii jiran yaadachuun waliin nyaatanii guyyicha guyyaa gammachuu taasisu.
Haaluma kanaan ayyaannichi biyya keenya oromiyaatti bifa gaarii fi hoo’aa ta’een kabajameera.

Uummata musliimaa ayyaanicha kabajuuf Istaadiyamii finfinneetti argamiif ergaa kan dabarsan dureen amantichaa Muftii Haji umar , haawwaasi musliimaa oggaa ayyaana kana kabaju irdii mana isaa keessa jiru irraa kaasee waan qabuun namoota harka qalleeyyii gargaaruu qaba jedhaniiru.

Aadaan amantii Islaamaas namoota harka qalleeyyii fi dadhaboo ta’an bira dhaabachuudha kan jedhan haji muftii Idris , hordoftoota amantii Islaamaa hundaan baga geessan jedhaniiru.

Achuma dirree Istaadiyamii finfinneetti kan argaman Ustaaz kaamil Shamsuus , guyyaan Kabaja idi al_ada’aa guyyaa uummati musliimaa kabaju keessaa isa tokko jedhanii , guyyaa kana kabajuu kan eegalles ergamaa keenya Ibraahim irraa dhaalleeti jedhaniiru.

Kanaanis kabaji guyyaa idi al_ada’aa guyyaa har’aa magaalota fi baadiyyaa hundatti hordoftoota amantichaatiin kabajamee oolee.

Gama biraanis , ilmaan oromoo biyya baqaa jiran walitti dhufuun hawaasa biyyichaa waliin ayyaanicha kabajaniiru.

Naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti ayyaanni iid al adahaa ummata muslimaatiin bifa nageenya qabuun gaggeeffamee jiraachuu maddeen gabaasani jiran.

Haaluma kanaan Ayyaanni Iid Al Adahaa (Arafaan) akka lakkoofsa hijiraatti waggaa 1442ffaan magaalaa Jimmaa addabaabaayii abbaa jifaaritti bakka hawaasni muuslimaa argameetti bifa tasgabbiifii jaalalaatiin kabajamee oole.

Ayyaanichi sirnoota amantaa islaamummaa garagaratiin kabajame.

Hawaasni muuslimaa ayyaanicha yeroo kabaju kan rakkatan gargaarunifi lammiilee buqqa’aan yaadachuun ta’uu akka qabus ergaan darbeera.

Abbootiin Amantaa fi hordoftoonni Amantaan Islaamaa ganama tagbiirtaalee garaagaraa godha dirree salaataatti argamuun sirnoota garaagaraan ayyaana Arafaa kabajaa oole.

Hordoftoonni Amantaa Islaamaa Bulchiinsa Magaalaa Jimmaafi Naannoowa ishees akkatuma Amantaan Islaamaa ajajuun nageenya keenyaaf dursa kennuun kan rakkate gargaaraa ollaa keenya waliin ayyanicha gammachuun dabarsaa jirraas jechuun STM tti himan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *