Photo lab Suuraa keessan gara kaartoonii ti isiniif jijjiiruuf

Photo Lab PRO fayyadamuun fayyadamtoonni Andirooyidii salphaatti suuraa isaanii furmaata, bu’aa, filter fi montage hawwataa ta’aniin fooyyessuu fi miidhagsuu irratti hojjechuu danda’u, tokkoon tokkoon isaanii suuraa keessan irratti fooyya’iinsa mul’ataa mataa isaanii dhiyeessuu danda’u. Appiin mobaayilaa salphaa fi dhaqqabamaa ta’e kun suuraa tokkoon tokkoon isaa guutummaatti adda ta’ee akka mul’atu fi sitti dhaga’amu hanga danda’ametti salphaa siif taasisa. Meeshaalee appii keessaa kennaman kamiyyuu qofa filadhaatii qajeelfama hubannoo qabu hordofuun suuraa filatame kamiyyuu irratti mijataa ta’ee itti fayyadamuu qofa.

Kuusaa ajaa’ibaa suuraa montages wantoota dursanii murtaa’an hedduu kan akka kaardii poostaa, keekii guyyaa dhalootaa, fakkiiwwanii fi kanneen biroo qoradhu. Salphaatti fakkiiwwan suuraa filattan filachuun unkaalee kana irratti dabaluu fi montages suuraa ajaa’ibaa uumuu. Yookiin furmaata suuraa kennaman kanneen dizaayinoota adda ta’anii fi yaada mul’ataa hawwataa ta’an baay’ee qabanitti fayyadami. Garee suuraa mataa keessanii salphaatti dhaabuuf kolaajii suuraa hawwataa ta’an banaa.

App’n keessaa wantoota adda duree ta’an kanneen akka:

Akkaataa Aartii Suuraa Niwuroonii:
karaa haaraa ismaartii (fi saffisaa) suuraa kamiyyuu gara hojii aartiitti jijjiiruuf – akkaataa dursanii kaa’aman 50 ol keessaa filadhu.

Fureemii suuraa:
suuraa jaallattan irratti tuqa dhumaa yoo barbaaddan furmaata keenya bareedaa keessaa tokko filadhaa.

Bu’aa suuraa qabatamaa ta’e:
fakkii kee bakka hin fakkaanne keessa kaa’i. Konkolaataa adda ta’e irratti airbrush godhi ykn qarqara galaanaa irratti akka mallattoo cirrachaatti dhiisi. Muuxannoo ajaa’ibaa haaraa argachuuf baga nagaan dhuftan!

Montages suuraa fuula:
salphaatti fuula wal jijjiiruun ofii kee ykn hiriyyaa kee gara pirate, astronaut ykn bineensa suukaneessaatti jijjiiri. Montages baay’ee walxaxaa ta’an ofumaan algorithm fuula adda baasuutiin qabamuun suuraa ofii baay’ee hin baratamne uumuuf.

Filter suuraa:
suuraa keessan irratti filter suuraa adda addaa kan akka Black&White, Neon Glow, Oil Painting fi kanneen biroo hedduudhaan style tokko tokko dabaluudhaaf pro photo editor isin hin barbaachisu.

Koolaajii suuraa:
suuraa ajaa’ibaa ati fi hiriyyaa kee haala miiraa ykn gara fuula duraatti waliin yaa’aa jirtu uumi.

Interfeensiin appii salphaa fi hubatamaa ta’e kun akkaataa gulaalaa suuraa itti fayyadamtan daftee akka barattan isin gargaara. Tokkoon tokkoon fooyya’iinsa waliin furmaata suuraa fi bu’aa haaraan gara kudhan ta’an dabalama. Fayyadamtoota keenya waliin marii bu’a qabeessa ta’e ni taasifna. Yoo bu’aa suuraa addaa mana kitaabaa keessatti hin arganne, garee qunnamaa, fooyya’iinsa itti aanu keessatti arguu dandeessu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *