Paypal fi kardii mobaayilaan Qarshii kan kaffalu danda’u App Haaraa Greward

Taphoota taphadhaatii Paypal keessan irratti maallaqa argadhaa, mobile recharge, ykn kaardii kennaa mo’adhaa.

Appii maallaqa argachuuf si dandeessisu barbaadaa jirtuu; kaardii kennaa ykn mobaayila chaarjii gochuu. Yoo akkas ta’e GReward appii ati barbaaddudha.

 • Kaardii kennaa, maallaqa PayPal, ykn mobile recharge mo’achuuf barbaadduu? GReward tapha taphachuuf, viidiyoo ilaaluu & badhaasa kana hunda fi wantoota dabalataa argachuuf dhiyeessii guutuu argadhu
 • GReward appii badhaasa biroo kamiyyuu caalaa kaffaltii gaarii fi saffisaa kaffala! Qorannoon xumuruun, viidiyoo ilaaluun, tapha taphachuudhaan fi kkf maallaqa argadhaa… GReward is the best free app for money and rewards!
 • GReward erga gaafatee booda sa’aatii 12 keessatti kaffala
 • Tapha taphachuu fi maallaqa dabalataa argachuu yoo jaallatte bakka sirrii ta’etti dhufteetta!
 • Tapha taphachaa osoo jiranii maallaqa argachuun akkas salphaa ta’ee hin beeku.
 • Ati taphatta. Kaffalna. 💰 jedhama
 • Kun akkaataa yaada keenyaa fi karaa milkaa’ina keenyaati. GReward akkamitti hojjeta:
 1. GReward irratti galmaa’aa
 2. Qorannoon xumuruu, viidiyoo ilaaluu fi tapha taphachuu
 3. Filannoo kaffaltii fi hanga isaa filadhu! (Liqii PayPal, vaawucharii Amaazoon, chaarjii moobaayilaa, fi kaardii kennaa biroo hedduu.)
 4. Sa’aatii 12 gadi keessatti liqii keessan ni argattu
 5. GReward hiriyoota keetiif eeruun lamaan isaaniif badhaasa argadhu
 6. Gammachuu taphachuu fi galii argachuu

Play games and earn money on your Paypal, mobile recharge, or win gift cards.

Are you looking for an app that allows you to earn money; gift cards or mobile recharge. If so, GReward is the app you are looking for.

 • Are you looking to win gift cards, PayPal cash, or mobile recharge? Get GReward to play games, watch videos & complete offers to earn all of these rewards and extra stuffs
 • GReward pays better and faster than any other reward apps! Make money by completing surveys, watching videos, playing a game, etc… GReward is the best free app for money and rewards!
 • GReward pays within 12 hours after requesting
 • If you like playing games and getting extra cash, you’ve come to the right place!
 • Earning money while playing games has never been so easy.
 • You play. We pay. 💰
 • This is our way of thinking and way to success. How does GReward work:
 • Register with GReward
 • Complete surveys, watch videos and play a game
 • Choose a payment option and the amount! (PayPal credits, Amazon vouchers, mobile recharge, and many other gift cards.)
 • In less than 12 hours you will receive your credit
 • Refer GReward to your friends and receive rewards for both
 • Happy playing and earning

App Greward DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *