Karooraa (Plan) Kaaroorii Mali (What is Plan)? Karooraa Jechuun Maal,?

Karoora jechuun yaada gara furdurraatti qabaaniif yaada ka’uu ykn mala qopheessu jechuudha.karooroo mul’ata wajiin kan wal fakkatuudha.
Garu waan hin jiree waan jiru irraatti bor akkasi gochuun qaba jedhaani kan qideessaaniidha. Waanumaa hin dandeenyee tokko bor akkasi godha jedhaan amma karoorsuudha.amma ofiirratti hundaa’uu utuu hin ta’iin mul’ata ofirraati hundahaan eger kana godha jedhaani duwwa ofi otoo him ilaaliin waa abdachuudha.

Karoora ofii yeroon itti milkaahani jira yeroo akka karoorfaattaan nama ta’uu diduus ni jira.karooraa gabaabsuusiiniis dheereessuuniisi ni jira hanga humna ofiiti karoorsuun ni danda’amaa garu karoora male jiraachuun bujunjuuruudha.jireenyii karoora hin qabne du’aan wal hin caalu nama sammuu nagaa tokko karoora mataasa qabaachuun dirqama.akka koroorsee olisi, ta’ee gad jiraachuu danda’a garuu.fkn namni tokko bara dhufu konkoolatta bita jedhee karoora yoo baasee bifa ittin konkoolatta sana wagga dhuftu bituu mijeeffachuu qaba bifti inni mijeeffataa jiru kun immo daldaalee bu’aa gaarii argamsiisee bituusi ta’u danda’a hojji biraadhaanis ta’u danda’a.garuu bituu dura karoorsuu qaba. Karoora isaa asiitii yoo humni ittiin bitu argame.bituus,dhiisuusi ni danda’a.yoo akka karoorseefi waan argaate waal simuu dhadhabe immoo yeroo biraatti dabarsa sagantaa bitaa konkoolatta isaati. Karoorsuun isaa isaa garu waan sammuun isaa kana dura isa ajajeefi mul’ata keessa isaa jiru waan ta’eef hamma danda’amee tataafi godha. Kanaafi karoorsuun barbaachiisa. Kanaafu namootni hunduu karoora jireenyaa mataa keenyaa qabaachuun dirqama keenyaa. Karoora qabaadha adaraa keessan milkoomina keessan dursa karoorsu bara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *