Haala bilbila namaa screen isaa itti to’atan

AnyScreen : Mobile Screen Sharing & Assistance app jechuun appii iskiriinii mobaayilaa battalumatti qoodudha. Screen android keessan hiriyoota fayyadamtoota android biroof share gochuu dandeessu. Appii Screen Talk kanaan android fayyadamaa android isa biraa barsiisuu dandeessu.

Jalqabuu kee dura, fayyadamaa android isa kaanii AnyScreen : Mobile Screen Sharing & Assistance app wal fakkaatu qabaachuu wajjin wal qunnamsiisuu qabda.
Fayyadamaan tokko Screen Share jalqabuuf send irratti, kan biraa immoo receive irratti cuqaasuu qaba. Akkuma send than irratti cuqaastan koodii kan user mobile isa kaanii keessatti galfamuu qabu ni argattu.

Iskiriinii sagalee waliinis qooduu fi waraabuu dandeessu.
Live Mobile Screen Sharing App waanuma fedhe qooduuf sagalee kallattiin hiriyyoota fi firoottan keessan waliin haasa’uu fi screen mobaayila keessanii share gochuun live on mobile screen hiriyoota keessan waliin dhufaa jiru.

AnyScreen : Mobile Screen Sharing & Assistance app is an instant mobile screen sharing app.
You can share your android screen with other android user friends. You can teach the android to the other android user by this Screen Talk app.

Before You start, you need to get connected with the other android user having the same AnyScreen : Mobile Screen Sharing & Assistance app.
One user have to click on send and other on receive to get the Screen Share start. As you click on send than you will get the code which is to be entered in the other user mobile.
You can share the screen with voice also and record it.
Live Mobile Screen Sharing App to share anything live voice talk with your friends and relatives and share your mobile screen to coming live on mobile screen with friends.

Feature:

📲 The app supports all android devices
📲 Switch Live screen sharing with you another android user
📲 You can live voice talk with friends and family
📲 Easy and fast way to share the mobile screen with other android users
📲 Live Screen Voice talk
📲 Free to launch an app in a smartphone
📲 Live screen sharing of video, images, games, social post
📲 Just with a code share your screen with another user

Download AnyScreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *