Grammarly’n faayidaan isa maali?

Caaslugaan namoonni meeshaalee fi waltajjiiwwan hunda irratti ofitti amanamummaadhaan akka walqunnaman gargaara. Yaadonni keenya AI-powered bakka ati barreessitan hundatti mul’atu, guyyaa guyyaan namoota miliyoona 30 fi gareewwan 30,000 leenjisuun sirrii ta’uu, ifa ta’uu, hirmaannaa, fi kenniinsa barreeffama isaanii fooyyessuuf.

Grammarly Premium barattoota dhuunfaa fi ogeessotaaf qunnamtii olkaasa, Grammarly Business dhaabbilee guddina hunda qaban bu’aa daldalaa saffisiisuuf oofaa, Grammarly for Developers ammoo ijaarsitoota fayyadamtoota dhumaa isaaniif muuxannoo qunnamtii akka guddisan humna kenna.

Miseensonni garee Grammarly adeemsa afaan uumamaa keessatti bu’uura haaraa cabsuuf barumsa maashinii sadarkaa olaanaatti fayyadamuun hima barreeffamaa xiinxalee haalaa fi sagalee hubachuudha. Moodeela hojii walmakaa fagoo-jalqabaatiin hojjenna, jechuunis adda durummaan manaa hojjenna akkasumas tumsa qaamaan wiirtuuwwan keenya Saan Firaansiiskoo, Niiw Yoorki, Vaankoovar, Barliin, fi Kiiv keessatti, ykn iddoo hojii waliinii Krakow keessatti, akka haalli ni hayyama.

Grammarly Dhaabbilee TIME’n Dhiibbaa Guddaa Qaban 100 keessaa tokko, Dhaabbilee Fast Company’s AI keessatti Kalaqa guddaa qaban keessaa tokko, miseensa Forbes Cloud 100, fi Inc’s Best Workplaces keessaa tokko.

Sakatta’aa fi gulaalaa caaslugaa – akkamitti hojjeta?

  1. Salphaatti appii Grammarly jedhu buufachuun Keyboard settings keessan keessatti Grammarly dandeessisi.
  2. Muuxannoo dhuunfaa ta’eef bifa Kiiboodii kee sirreessuu dandeessa-ifa ykn dukkanaa’aa, daangaa furtuu, tarree lakkoofsaa fi kkf filadhu.
  3. Amma deemuuf gaarii taate! Salphaatti app kamiyyuu keessatti barreessuu jalqabaa. Caaslugaan jecha tokkoon tokkoon kee, caaslugaa kee, qubee fi mallattoolee addaan cituu ni sakatta’a, jechoota walfakkaatan yaada ni kenna akkasumas dandeettii walqunnamtii kee fooyyessuuf si gargaara.

Deemsa irratti iimeelii barreessuu, barreeffama LinkedIn barbaachisaa gulaaluu, ergaa barreeffamaa erguu, ykn tiwiitara barbaachisaa ta’e qindeessuu, gargaaraan barreeffama Caaslugaa fi sakatta’aan caaslugaa qubee sakatta’uu, sirreessuu, gulaaluu fi ergaa kee meeshaa moobaayilaa kee irraa akka xumurtu si dandeessisa ofitti amanamummaadhaan.

Bakka kana tuqaa buufadhaa DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *