Gaayiili Waqayyoon Jannata Edeniin Keessatti Kan Hunda’eedha

GAAYIILA

Gaayilaa jechuun kan nama lama Gidduti Geeggefamu ta’ee qaama faala lamaa wajiin kan rawwatu ta’ee Waaqayyoo dhala namaaf kan ijaareedha.

Gaayilii Waaqayyoo janata Hadeen keessatti kan hundaaheedha.Addaamiif Hewwaanii irraati kan hudaheedha.jalqabuma isaarra kahuudhaan kan nut huubanu qaama faaladhaan kan ijaramu dhiira tokkof durba tokko gidduuti kan hundahuu ta’u isaa macaafni qulquullun dubbata.Gaayilii egaa hundeefama isaarra kahuudhaan altokko kan keessa seenamuuf hangaa du’aatii kan waliin itti fufaaniidha kan jijjijjiramuu mitii Gaayila jechuun fakkeenyaa yoo ibsinu
Akka nama mana fodda hon qabneetti galuutti akkas jechuun kara balbala altokko ol seenaamnaan balbaalichi cufaamnaan karaa keessa bahamuu hin qabu yoo balbala sana banne keessa bane male bahuun hin danda’amu.ykn cabsinee bahuu duwwaadhaan kan godhamuudha.
Fkn 2ffa akka maqasiiti maqaasiin yoo wajiin jiru waliin hojjechuu danda’a.yoo tokko itti cabee Garuu gatamuu male hojjechuusi him danda’uu hojii isaarra egaamu bahuuf him danda’uu jechuudha. Akkumaa Maqaasiin walitti jiru hojii barbaachiiseef hojeechuu danda’u haati manaaf ABBAAN mana hanga qaama tokko ta’aanii jiraanitti Waaqayyoo fi hawwasa keessatti hojii gaari hojjetu .egga gaayili dhaaba Waaqayyoo dhabe ta’ee.karaa ittiin Waaqayyoo sanyii nama baayiiseef sanyii ofii isaatii baayiifachu barbaadeedha.Egga gaayili yeroo Amma akkamittin ilaalama ykn akkamittin fudhatamaa jiraa hawwasa keenyaaf hawwasa Addunyaa birratti akkamiitiin fudhaamaa jiraa kan jedhuuf yeroo biraa itti fufnee kan ilaaluuf akkamitti yoo jiraatamee Waaqayyoon gammachiisaa Waaqayyoo yoo akkamitti gaayilaa keenyaa akka itti fufuuf Gaayili Mali akka ta’ee bal’inaan kan ilaaluudha ammaf haylight isaa ykn mata seensaa isaa kan ilaaleedha .website keenyaa hordofaa mata duree irrati baranuu baay’ee waan qabnuuf sheer like gochuun website keenya guddisa dogoggora jiruuf.nu sirreesuun jaalala keessan ha ta’u jechuun barbaada galatooma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *